当前位置:网站首页 > 知识 > 正文

古代爱情诗词

touchwordpress 0

尊嘉(季春兮阳阳)

亦舒小说下载

古代爱情诗词

尊嘉(季春兮阳阳)

作者:楚辞(先秦及汉代) 朝代:先秦
尊嘉(季春兮阳阳)原文: 【尊嘉】 季春兮阳阳,列草兮成行。 余悲兮兰生,委积兮从横。 江离兮遗捐,辛夷兮挤臧。 伊思兮往古,亦多兮遭殃。 伍胥兮浮江,屈子兮沉湘。 运余兮念兹,心内兮怀伤。 望淮兮沛沛,滨流兮则逝。 榜舫兮下流,东注兮□盖盖。 蛟龙兮导引,文鱼兮上濑。 抽蒲兮陈坐,援芙蕖兮为盖。 水跃兮余旌,继以兮微蔡。 云旗兮电骛,鯈忽兮容裔。 河伯兮开门,迎余兮欢欣。 顾念兮旧都,怀恨兮艰难。 窃哀兮浮萍,汎淫兮无根。 尊嘉(季春兮阳阳)拼音解读
【zūn jiā 】 jì chūn xī yáng yáng ,liè cǎo xī chéng háng 。 yú bēi xī lán shēng ,wěi jī xī cóng héng 。 jiāng lí xī yí juān ,xīn yí xī jǐ zāng 。 yī sī xī wǎng gǔ ,yì duō xī zāo yāng 。 wǔ xū xī fú jiāng ,qū zǐ xī chén xiāng 。 yùn yú xī niàn zī ,xīn nèi xī huái shāng 。 wàng huái xī pèi pèi ,bīn liú xī zé shì 。 bǎng fǎng xī xià liú ,dōng zhù xī □gài gài 。 jiāo lóng xī dǎo yǐn ,wén yú xī shàng lài 。 chōu pú xī chén zuò ,yuán fú qú xī wéi gài 。 shuǐ yuè xī yú jīng ,jì yǐ xī wēi cài 。 yún qí xī diàn wù ,tiáo hū xī róng yì 。 hé bó xī kāi mén ,yíng yú xī huān xīn 。 gù niàn xī jiù dōu ,huái hèn xī jiān nán 。 qiè āi xī fú píng ,fá yín xī wú gēn 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍古代爱情诗词