当前位置:网站首页 > 知识 > 正文

沙沙返利

touchwordpress 0

昭世(世溷兮冥昏)

荷花的诗句

沙沙返利

昭世(世溷兮冥昏)

作者:楚辞(先秦及汉代) 朝代:先秦
昭世(世溷兮冥昏)原文: 【昭世】 世溷兮冥昏,违君兮归真。 乘龙兮偃蹇,高回翔兮上臻。 袭英衣兮缇纟習,披华裳兮芳芬。 登羊角兮扶舆,浮云漠兮自娱。 握神精兮雍容,与神人兮相胥。 流星坠兮成雨,进瞵盼兮上丘墟。 览旧邦兮滃郁,余安能兮久居。 志怀逝兮心懰栗,纡余辔兮踌躇。 闻素女兮微歌,听王后兮吹竽。 魂悽怆兮感哀,肠回回兮盘纡。 抚余佩兮缤纷,高太息兮自怜。 使祝融兮先行,令昭明兮开门。 驰六蛟兮上征,竦余驾兮入冥。 历九州兮索合,谁可与兮终生。 忽反顾兮西囿,睹轸丘兮崎倾。 横垂涕兮泫流,悲余后兮失灵。 昭世(世溷兮冥昏)拼音解读
【zhāo shì 】 shì hùn xī míng hūn ,wéi jun1 xī guī zhēn 。 chéng lóng xī yǎn jiǎn ,gāo huí xiáng xī shàng zhēn 。 xí yīng yī xī tí jiǎo xí ,pī huá shang xī fāng fēn 。 dēng yáng jiǎo xī fú yú ,fú yún mò xī zì yú 。 wò shén jīng xī yōng róng ,yǔ shén rén xī xiàng xū 。 liú xīng zhuì xī chéng yǔ ,jìn lín pàn xī shàng qiū xū 。 lǎn jiù bāng xī wēng yù ,yú ān néng xī jiǔ jū 。 zhì huái shì xī xīn liú lì ,yū yú pèi xī chóu chú 。 wén sù nǚ xī wēi gē ,tīng wáng hòu xī chuī yú 。 hún qì chuàng xī gǎn āi ,cháng huí huí xī pán yū 。 fǔ yú pèi xī bīn fēn ,gāo tài xī xī zì lián 。 shǐ zhù róng xī xiān háng ,lìng zhāo míng xī kāi mén 。 chí liù jiāo xī shàng zhēng ,sǒng yú jià xī rù míng 。 lì jiǔ zhōu xī suǒ hé ,shuí kě yǔ xī zhōng shēng 。 hū fǎn gù xī xī yòu ,dǔ zhěn qiū xī qí qīng 。 héng chuí tì xī xuàn liú ,bēi yú hòu xī shī líng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍沙沙返利