当前位置:网站首页 > 知识 > 正文

5156中学语文网

touchwordpress 0

陶壅(览杳杳兮世惟)

董卿的老公

5156中学语文网

陶壅(览杳杳兮世惟)

作者:楚辞(先秦及汉代) 朝代:先秦
陶壅(览杳杳兮世惟)原文: 【陶壅】 览杳杳兮世惟,余惆怅兮何归。 伤时俗兮溷乱,将奋翼兮高飞。 驾八龙兮连蜷,建虹旌兮威夷。 观中宇兮浩浩,纷翼翼兮上跻。 浮溺水兮舒光,淹低佪兮京沶。 迍余车兮索友,睹皇公兮问师。 道莫贵兮归真,羡余术兮可夷。 吾乃逝兮南娭,道幽路兮九疑。 越炎火兮万里,过万首兮嶷嶷。 济江海兮蝉蜕,绝北梁兮永辞。 浮云郁兮昼昏,霾土忽兮塺塺。 息阳城兮广夏,衰色罔兮中怠。 意晓阳兮燎寤,乃自轸兮在兹。 思尧舜兮袭兴,幸咎繇兮获谋。 悲九州兮靡君,抚轼叹兮作诗。 陶壅(览杳杳兮世惟)拼音解读
【táo yōng 】 lǎn yǎo yǎo xī shì wéi ,yú chóu chàng xī hé guī 。 shāng shí sú xī hùn luàn ,jiāng fèn yì xī gāo fēi 。 jià bā lóng xī lián quán ,jiàn hóng jīng xī wēi yí 。 guān zhōng yǔ xī hào hào ,fēn yì yì xī shàng jī 。 fú nì shuǐ xī shū guāng ,yān dī huái xī jīng yí 。 zhūn yú chē xī suǒ yǒu ,dǔ huáng gōng xī wèn shī 。 dào mò guì xī guī zhēn ,xiàn yú shù xī kě yí 。 wú nǎi shì xī nán xī ,dào yōu lù xī jiǔ yí 。 yuè yán huǒ xī wàn lǐ ,guò wàn shǒu xī yí yí 。 jì jiāng hǎi xī chán tuì ,jué běi liáng xī yǒng cí 。 fú yún yù xī zhòu hūn ,mái tǔ hū xī méi méi 。 xī yáng chéng xī guǎng xià ,shuāi sè wǎng xī zhōng dài 。 yì xiǎo yáng xī liáo wù ,nǎi zì zhěn xī zài zī 。 sī yáo shùn xī xí xìng ,xìng jiù yáo xī huò móu 。 bēi jiǔ zhōu xī mí jun1 ,fǔ shì tàn xī zuò shī 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍5156中学语文网