当前位置:网站首页 > 知识 > 正文

umbrella-4.1.6

touchwordpress 0

思忠(登九灵兮游神)

名家散文欣赏

umbrella-4.1.6

思忠(登九灵兮游神)

作者:楚辞(先秦及汉代) 朝代:先秦
思忠(登九灵兮游神)原文: 【思忠】 登九灵兮游神,静女歌兮微晨。 悲皇丘兮积葛,众体错兮交纷。 贞枝抑兮枯槁,枉车登兮庆云。 感余志兮惨栗,心怆怆兮自怜。 驾玄螭兮北征,曏吾路兮蔥岭。 连五宿兮建旄,扬氛气兮为旌。 历广漠兮驰骛,览中国兮冥冥。 玄武步兮水母,与吾期兮南荣。 登华盖兮乘阳,聊逍遥兮播光。 抽库娄兮酌醴,援瓟瓜兮接粮。 毕休息兮远逝,发玉軔兮西行。 惟时俗兮疾正,弗可久兮此方。 寤辟摽兮永思,心怫郁兮内伤。 思忠(登九灵兮游神)拼音解读
【sī zhōng 】 dēng jiǔ líng xī yóu shén ,jìng nǚ gē xī wēi chén 。 bēi huáng qiū xī jī gě ,zhòng tǐ cuò xī jiāo fēn 。 zhēn zhī yì xī kū gǎo ,wǎng chē dēng xī qìng yún 。 gǎn yú zhì xī cǎn lì ,xīn chuàng chuàng xī zì lián 。 jià xuán chī xī běi zhēng ,shǎn wú lù xī cōng lǐng 。 lián wǔ xiǔ xī jiàn máo ,yáng fēn qì xī wéi jīng 。 lì guǎng mò xī chí wù ,lǎn zhōng guó xī míng míng 。 xuán wǔ bù xī shuǐ mǔ ,yǔ wú qī xī nán róng 。 dēng huá gài xī chéng yáng ,liáo xiāo yáo xī bō guāng 。 chōu kù lóu xī zhuó lǐ ,yuán bó guā xī jiē liáng 。 bì xiū xī xī yuǎn shì ,fā yù rèn xī xī háng 。 wéi shí sú xī jí zhèng ,fú kě jiǔ xī cǐ fāng 。 wù pì biāo xī yǒng sī ,xīn fú yù xī nèi shāng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍umbrella-4.1.6