当前位置:网站首页 > 知识 > 正文

小学生交通安全儿歌

touchwordpress 0

匡机(极运兮不中)

三八妇女节贺卡简单的立体

小学生交通安全儿歌

匡机(极运兮不中)

作者:楚辞(先秦及汉代) 朝代:先秦
匡机(极运兮不中)原文: 【匡机】 极运兮不中,来将屈兮困穷? 余深愍兮惨怛,原一列兮无从。 乘日月兮上征,顾游心兮鄗酆。 弥览兮九隅,彷徨兮兰宫。 芷闾兮药房,奋摇兮众芳。 菌阁兮蕙楼,观道兮从横。 宝金兮委积,美玉兮盈堂。 桂水兮潺湲,扬流兮洋洋。 蓍蔡兮踊跃,孔鹤兮回翔。 抚槛兮远望,念君兮不忘。 怫郁兮莫陈,永怀兮内伤。 匡机(极运兮不中)拼音解读
【kuāng jī 】 jí yùn xī bú zhōng ,lái jiāng qū xī kùn qióng ? yú shēn mǐn xī cǎn dá ,yuán yī liè xī wú cóng 。 chéng rì yuè xī shàng zhēng ,gù yóu xīn xī hào fēng 。 mí lǎn xī jiǔ yú ,páng huáng xī lán gōng 。 zhǐ lǘ xī yào fáng ,fèn yáo xī zhòng fāng 。 jun1 gé xī huì lóu ,guān dào xī cóng héng 。 bǎo jīn xī wěi jī ,měi yù xī yíng táng 。 guì shuǐ xī chán yuán ,yáng liú xī yáng yáng 。 shī cài xī yǒng yuè ,kǒng hè xī huí xiáng 。 fǔ kǎn xī yuǎn wàng ,niàn jun1 xī bú wàng 。 fú yù xī mò chén ,yǒng huái xī nèi shāng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍小学生交通安全儿歌